1. Klikk Hent data i OSR portalen.
  2. Klikk Tilkoblinger.
  3. Klikk + Ny og velg Visma.net.
  4. Skriv inn brukernavn og passordsom du benytter i Visma.net og klikk Neste.

NB! Brukeren må ha tilgang til Finansmodulen i Visma.net og må ha en Finans Bruker-rolle.

 

Du har nå opprettet tilgang til Visma.net

Neste steg er å opprette Data Import Jobs for å overføre data fra Visma.net til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 


English:

  1. Click Import data in the OSR portal.
  2. Click Connections.
  3. Click + New and select Visma.net.
  4. Enter the username and password you use in Visma.net and click Next.

NOTE: The user must have access to the Finance module in Visma.net and must have a  Financial User role.

You have now created access to Visma.net

The next step is to create Data Import Jobs to transfer data from Visma.net to the OSR Portal in order to start reporting and budgeting in OSR Portal.