Opprette integrasjon mot Visma.net

 1. Klikk Hent data i OSR portalen.
 2. Klikk Tilkoblinger.
 3. Klikk + Ny og velg Visma.net.
 4. Skriv inn brukernavn og passord som du benytter i Visma.net og klikk Neste.

NB! Brukeren må ha tilgang til Finansmodulen i Visma.net og må ha en Finans Bruker-rolle.

 

Du har nå opprettet tilgang til Visma.net.

Neste steg er å opprette dataimportjobber for å overføre data fra Visma.net til OSR Portal slik at du kan begynne å rapportere og budsjettere i OSR Portal.

 

Reautentisering hver 30. dag

På grunn av oppsettet til Visma Connect, må du reautentisere din tilkobling til Visma.net hver 30. dag. Dersom du ikke autentiserer på nytt, blir tilkoblingen til Visma.net brutt og dataimportjobbene dine vil feile. Dataene i rapportene dine vil derfor ikke være basert på oppdaterte data.

For å autentisere på nytt;

 

 1. Klikk på Hent data.
 2. Klikk kategorien Tilkoblinger.
 3. Klikk for å velge Visma.net-tilkoblingen, og klikk på Rediger.
 4. I dialogboksen Koble til Visma.net, klikk Rediger autorisasjon.
 5. Klikk på Koble til VismaNet.
 6. Skriv inn ditt Visma brukernavn, passord og flerfaktorautentiseringen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Klikk på Fullfør.

 


English

 1. Click Import data in the OSR portal.
 2. Click Connections.
 3. Click + New and select Visma.net.
 4. Enter the username and password you use in Visma.net and click Next.

NOTE: The user must have access to the Finance module in Visma.net and must have a  Financial User role.

You have now created access to Visma.net.

The next step is to create Data Import Jobs to transfer data from Visma.net to the OSR Portal in order to start reporting and budgeting in OSR Portal.

 

Re-authentication every 30 days

Due to the setup of Visma Connect, you must re-authenticate your connection to Visma.net every 30 days. If you do not re-authenticate, the connection to Visma.net is broken and your data import jobs will fail. Consequently, the data in your reports will not be based on updated data.

To re-authenticate;

 1. Click Import data.
 2. Click the Connections tab.
 3. Click to select the Visma.net connection and click Edit.
 4. In the Connect to Visma.net dialog, click Edit authorization.
 5. Click Connect to VismaNet.
 6. Enter your Visma credentials and multi-factor authentication.
 7. Click Next.
 8. Click Finish.