Fordelingsnøkler

I denne visningen kan du legge til, redigere og slette distribusjonsreglene brukt i funksjonen Spre i modulen Budsjettering (se Redigere budsjettdata). Distribusjonsregler brukes til å spre en mengde blant et fastsatt antall perioder/celler (vanligvis 12 måneder). Portalen inneholder noen forhåndsdefinerte distribusjonsregler. Slik oppretter du en distribusjonsregel:

  1. Klikk på Innstillinger.
  2. Klikk på Fordelingsnøkler. Eksisterende regler vises på listen.
  3. Klikk på  Ny rad. En ny rad settes inn på listen.
  4. Angi et navn for regelen i kolonnen Navn.
  5. Standardoppsettet er 12 vekttall, ett for hver måned i året. Du kan imidlertid legge til eller fjerne verdifelter ved å klikke på +/- etter raden. MERK: Antall perioder/celler i en regel må samsvare med antall kolonner i budsjettet der det er ment å brukes. Hvis det ikke samsvarer, vil ikke distribusjonsregelen være tilgjengelig i listen Bruke fordelingsnøkler i Fordel.
  6. Angi vekttallene i cellene. Eksempel 1: Hvis du vil spre mengden jevnt til den første måneden i hvert kvartal, angir du 1 i celle 1, 4, 7 og 10. Angi 0 in de gjenværende cellene. Eksempel 2: Hvis du vil spre mengden jevnt, bortsett fra april og august, der mengden må dobles: Angi 2 i celle 4 og 8, og 1 i de gjenværende cellene.
  7. Klikk på Save Lagre.

Fordelingsnøkkelen vil være tilgjengelig for alle brukere.