• Budsjettpakken: Kom i gang med OSR Budsjettpakken

  Her finner du dokumentasjon på hvordan du setter opp budsjettpakken for vår sky-løsning.

  MERK: Stegene som beskrives i 1.0 og 1.1 gjelder ikke for kunder som har satt opp OneStop Reporting med Cloud Agenten, og skal skrive data tilbake til sitt ERP system.

   

  1.1 Generell innføring i OSR Budsjettpakke

  1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt

   


  1.0 Forberedelser til installasjon av OSR Budsjettpakke

  OSR Budsjettpakke er en standard budsjettpakke som inkluderer ni budsjettformularer og to ulike resultatrapporter med tilhørende balanse for selskapet totalt. Formularer og rapporter er ferdig utformet og klare til bruk. Det budsjetteres i utgangspunktet på avdeling og konto. OSR Budsjettpakken kan tas i bruk slik den er, eller tilpasses etter dine ønsker.

  Budsjettformularene er i utgangspunktet ikke knyttet til noen kontoplan, slik at dette må gjøres før budsjettinnleggingen kan skje i OneStop Reporting. Definering av hvilke kontoer som skal inngå i akkurat din bedrifts budsjett for inntekter, lønn, investeringer osv. gjøres i Data Manager i OneStop Reporting.

   

  Les medfølgende dokumentasjon til OSR Budsjettpakke

  Før OSR Budsjettpakke settes opp må du lese:

  1. 1.1 Generell innføring i OSR Budsjettpakke
  2. 1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt

  Dokumentet «1.1 Generell innføring i OSR Budsjettpakke» gir en overordnet beskrivelse av hvordan budsjettpakken fungerer og hvordan budsjettinnleggingen foregår i OneStop Reporting.

  «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt» gir en detaljert beskrivelse av hvert enkelt budsjettformular. Dokumentet beskriver hvordan kontoer skal merkes i Data Manager for å inngå i hvert enkelt budsjettformular. Det er viktig at dere på forhånd har oversikt over deres kontoplan, herunder blant annet kontoer for inntekter, konto for bruttolønn, resultatkonto for feriepenger, resultatkonto for arbeidsgiveravgift av feriepenger, konto for utgående MVA etc. Dette står nøye beskrevet i dokumentet.

   

  Oversikt over egen kontoplan

  Etter at du har lest de to dokumentene beskrevet over, er det viktig å ha tenkt gjennom hvilke kontoer i din kontoplan som skal inngå i de ulike budsjettformularene i OSR Budsjettpakke. Det er her særlig viktig å kjenne til prosessen rundt avskrivninger av investeringer, for å legge inn korrekt logikk i budsjettformularet for investeringer.

   

  Opprett budsjettscenarioer

  Før OSR Budsjettpakken kan tas i bruk, så må tre budsjettscenarioer opprettes i Data Manager. Budsjettdataen blir lagret tilbake til disse budsjettscenarioene.

  1. Budsjettscenario for resultatbudsjett
  2. Budsjettscenario for likviditetsbudsjett
  3. Budsjettscenario for grunnlagsdata

  I tillegg til dette, så benytter OSR Budsjettpakken et budsjettscenario for prognostisering av inngående balanse til budsjettårets start i budsjettformularet «1.6 Prognose balanseendringer». Denne benyttes også i «1.8 Likviditetsbudsjett» og «1.9 Budsjett balanseendringer». Du kan velge å benytte budsjettscenarioet for resultatbudsjett til dette formålet, eller opprette et fjerde budsjettscenario for prognose.

   

  Installasjon av budsjettformularer og -rapporter

  Budsjettformularene – og rapportene henter du fra vår Marketplace.

  Dersom det er ønskelig, bistår våre konsulenter gjerne i defineringen av kontoer til de ulike budsjettformularene og/eller tilpasninger av OSR Budsjettpakken. Vennligst send henvendelsen til consultant@onestopreporting.com.

   


   

  1.1 Generell innføring i budsjettpakken

   

  Introduksjon

  I følgende dokument vil OneStop Reportings budsjettløsning bli presentert.

  Budsjettløsningen er bygget basert på OSR Budsjettransaksjoner og OSR Extension-felter. Det innebærer at budsjettdataen skrives tilbake til OSR Budsjettransaksjoner-tabellen og blir dermed tilgjengelig i alle OneStop Reporting-rapporter som benytter felter fra denne tabellen. Dataene vil dermed kun være tilgjengelig i OneStop Reporting og ikke i budsjettabellene i ditt økonomisystem.

  OSR Budsjettpakken består av ni budsjettformularer, samt to ulike resultatrapporter med tilhørende balanse. Formularer og rapporter tilgjengeliggjøres i OneStop Reporting, og registrering av budsjettdata gjøres direkte i OneStop Reporting. Når budsjettdata skrives inn, vil ulike støttefunksjoner, som fordelingsnøkler, prosentbaserte beregninger, historiske data og linjespesifikasjoner av budsjettransaksjoner være tilgjengelige. Dette gir stor frihet til å velge hvordan budsjetteringen skal foregå, og åpner opp for å enkelt kunne gi detaljerte beskrivelser av budsjettransaksjoner.

  Rapporter og budsjettformularer er designet i OSR Report Designer. Eventuelle endringer og redigeringer av budsjettpakken må derfor gjøres i OSR Report Designer. Du har her full frihet til å tilpasse budsjettformularer og rapporter etter dine behov. Dersom endringer gjøres, er det viktig å vite hvordan dette påvirker andre budsjettformularer, da det foregår dataflyt mellom formularer i OSR Budsjettpakken.

  Videre inneholder budsjettpakken utvidet kontoplan og ansatt-tabell med tilleggsfelter i forhold til standarden i ditt ERP-system. Dette gjør det mulig å utforme formularer som utgjør en fullstendig budsjettløsning.

  C:\Users\martine.ONESTOP\Documents\Budsjett\Bilder\sol.jpg Informasjon det er særlig viktig å merke seg er merket med følgende sol symbol for å gjøre det enklere å være oppmerksom på sentrale momenter i budsjettpakken.

   

  Kom i gang med OSR Budsjettpakken

  Under følger en trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan du kommer i gang med OSR budsjettpakke.

   

  Hent OSR Budsjettpakke-innhold

  Budsjettformularer og -rapporter som er knyttet til OSR Budsjettpakken finnes i OneStop Reportings Marketplace. Logg inn på https://portal.onestopreporting.com, gå til Budgeting og Get Templates for å hente de ni budsjettformularene. Gå deretter til Live Reporting og Get Templates for å hente tilhørende rapporter.

   

  Data Manager – Opprett budsjettscenarioer

  Som beskrevet i «1.0 Forberedelse til installasjon av OSR Budsjettpakken», så må tre budsjettscenarioer opprettes i Data Manager før OSR Budsjettpakken kan tas i bruk. Budsjettdataen blir lagret tilbake til disse budsjettscenarioene.

  1. Budsjettscenario for resultatbudsjett
  2. Budsjettscenario for likviditetsbudsjett
  3. Budsjettscenario for grunnlagsdata

  I tillegg til dette, så benytter OSR Budsjettpakken et budsjettscenario for prognostisering av inngående balanse til budsjettårets start i budsjettformularet «1.6 Prognose balanseendringer». Denne benyttes også i «1.8 Likviditetsbudsjett» og «1.9 Budsjett balanseendringer». Du kan velge å benytte budsjettscenarioet for resultatbudsjett til dette formålet, eller opprette et fjerde budsjettscenario for prognose.

  For å opprette disse budsjettscenarioene, så må du benytte Data Manager-modulen. Data Manager er et verktøy for å vedlikeholde data – både på dimensjonsnivå og transaksjonsnivå. For å opprette budsjettscenarioer i Data Manager, så velger du aktuelt selskap, finner «Scenario»-dimensjonen og trykker på ADD ROWS. Skriv inn scenario-id og -navn på dine budsjettscenarioer og avslutt med SAVE. Budsjettscenarioene vil nå være tilgjengelig for bruk.

   

  Data Manager – Definer informasjon i ansatt- og kontotabellen

  I tillegg til å benytte Data Manager for å legge til dimensjonsverdier som beskrevet i forrige punkt, så er det også her at de ulike Extension-feltene som OSR Budsjettpakken er bygget på defineres og vedlikeholdes.

  Første steg for å definere informasjon som skal benyttes i budsjettformularene i OSR Budsjettpakken, er å velge aktuell dimensjon. Det er kontoplan og ansattabellen som er relevant i OSR Budsjettpakken. Når du har valgt konto/ansatt, så kan definering av informasjon utføres. Benytt brukerdokumentet «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt» i denne prosessen, da dette dokumentet gir deg informasjon om hvordan aktuelle felter skal tagges i henhold til OSR Budsjettpakkens oppbygging.

  Under er bruken av Data Manager illustrert gjennom et eksempel. I dette eksempelet har vi valgt dimensjonen «Konto».

  I utgangspunktet er ingen kontoer linket til budsjettformularene i OSR Budsjettpakken. For å definere kontoer som skal inngå i de ulike budsjettformularene, som f.eks. inntekter, driftskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift, så må korrekte initialer manuelt skrives inn i tilhørende Extension-felt. Se Vedlegg 1 for beskrivelse av Extension-felter og initialer, samt «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt» hvor det utdypes i detalj hvilke Extension-felter og initialer som er relevante i hvert budsjettformular.

  Et illustrerende eksempel er kontoer som tilhører «1.7 Budsjett driftskostnader». Disse kontoene vil bli definert ved å skrive inn initiale «DR» i «Ext. Kontotype 2», slik som det er gjort med konto 6200, 6210, 6220 og 6230 i bildet under.

  Nå vil kontoer som er merket med «DR» hentes opp i budsjettformularer som omfatter driftskostnader.

  I tillegg, så er konto 5000 kodet med «LØNN» i «Ext. Kontotype 1» i eksempelet over. Dermed skal denne kontoen inngå i budsjett for lønn.

  Bildet over viser også registrert konto for feriepengegrunnlaget der initialen «FP» er skrevet inn i «Ext. Kontotype 1», konto for arbeidsgiveravgift av feriepenger er definert ved å skrive inn initialen «AGAFP» i «Ext. Kontotype 1» og konto for arbeidsgiveravgift er definert ved å skrive inn initialen «AGA» i «Ext. Kontotype 1», samt oppgavepliktige kontoer per ansatt er definert ved initialen «OPPG» i «Ext. Kontotype 1».

  For ytterligere beskrivelse av Extension-felter og initialer se Vedlegg 1, samt brukerdokumentet «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt».

  Når all nødvendig informasjon er registrert i ansatt- og kontotabellen, er OSR Budsjettpakken klar til bruk.

   

  Klargjør OneStop Reporting og gi tilgang til sluttbrukere

  Nå som all informasjon er registrert i Data Manager, kan budsjetteringen starte. For at sluttbrukere skal kunne registrere budsjettdata, må de få tilgang til budsjettformularene i OSR Budsjettpakken. Dette kan gjøres på tre måter:

   

  • Workflow: Gjennom Workflow-modulen kan man styre tilgangen til de ulike budsjettformularene, og budsjettoppgaver kan delegeres til andre OneStop Reporting-brukere. Dette verktøyet lar deg følge hele budsjettprosessen fra start til slutt, samt gir deg muligheten til å kommunisere med andre brukere via en innebygget «Activity Log».
  • Assign: Gjennom Assignment-funksjonen, kan budsjettformularer delegeres til andre OneStop Reporting-brukere. Aktuelle brukere, får da sine oppgaver i Assignments. Du har ikke mulighet til å se oversikts-matrisen (som i Workflow) eller kommunisere digitalt med brukerne.
  • Budgeting: Andre OneStop Reporting-brukere kan også få direkte tilgang til budsjettformularene i OSR Budsjettpakken gjennom Budgeting-modulen. Dette gjøres ved å kategorisere budsjettformularene og dele kategorien med sluttbrukerne som skal legge inn budsjettdata.

  For mer informasjon, vennligst gå til help.onestopreporting.com.

   

  Start budsjetteringen – del 1

  Start budsjetteringen i følgende budsjettformularer:

  • 1.1 Budsjett for Inntekter og Vareforbruk
  • 1.2 Budsjett for Lønn
  • 1.3 Budsjett for Finansposter
  • 1.4 Budsjett for Likviditetstransaksjoner
  • 1.5 Budsjett for Investeringer
  • 1.6 Prognose Balanseendringer

  Det er viktig å begynne budsjetteringen i disse budsjettformularene da de sender data til 1.7 Budsjett Driftskostnader, 1.8 Likviditetsbudsjett og 1.9 Budsjett for balanseendringer.

   

  Fortsett budsjetteringen – del 2

  Fortsett budsjetteringen i denne rekkefølgen:

  1. 1.7 Budsjett for Driftskostnader
  2. 1.8 Likviditetsbudsjett
  3. 1.9 Budsjett for Balanseendringer

  Se s. 5 i «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt» for ytterligere anbefaling av budsjetteringsrekkefølge.

   

  Kjør resultatrapportene og balansen

  Når budsjettdata er lagt inn i budsjettformularene, kan tilhørende rapporter kjøres:

  • Resultatbudsjett – Totalt
  • Resultatbudsjett – Avdeling per ark
  • Balansebudsjett

   

  OSR Budsjettpakkens innhold

  I dette kapittelet følger en beskrivelse av OSR Budsjettpakken og hvordan budsjettformularene er knyttet sammen.

  Noen punkter å merke seg:

  • Det er en forutsetning at det budsjetteres på avdeling og konto.
  • Medfølgende balansebudsjett er på selskapet totalt.
  • Dersom endringer gjøres i et budsjettformular, er det svært viktig å være klar over hvordan dette påvirker andre budsjettformularer, da formularer er knyttet sammen og påvirker hverandre gjennom dataflyt.

  Budsjettpakken består av følgende ni formularer:

  • 1.1 Budsjett for Inntekter og Vareforbruk
  • 1.2 Budsjett for Lønn
  • 1.3 Budsjett for Finansposter
  • 1.4 Budsjett for Likviditetstransasksjoner
  • 1.5 Budsjett for Investeringer
  • 1.6 Prognose Balanseendringer
  • 1.7 Budsjett for Driftskostnader
  • 1.8 Likviditetsbudsjett
  • 1.9 Budsjett for Balanseendringer

  I tillegg følger det med to ulike resultatrapporter, samt total balanse for selskapet.

   

  Budsjettformularer

  Budsjettformularer henger sammen ved at enkelte transaksjoner i et formular også påvirker transaksjoner i andre formularer. Et eksempel er «1.2 Budsjett Lønn» som inneholder transaksjoner som påvirker blant annet resultatformularer og «1.8 Likviditetsbudsjettet». Resultatformularer påvirkes av lønnskostnader som budsjetteres i lønnsbudsjettet, i tillegg til at arbeidsgiveravgift og feriepenger påvirker likviditetsbudsjettet. Det er derfor av betydning hvor budsjettprosessen starter, slik at budsjettformularer til enhver tid inneholder oppdaterte og korrekte tall. Rekkefølgen på denne prosessen blir ytterligere beskrevet på s. 5 i «1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt».

  Slik er budsjettformularer knyttet sammen:

   


  Vedlegg 1

  OSR Ext-felt i kontoplanen

  Felt Forklaring
  Ext. Account Group/ Ext. Kontotype
  Ext. Account Type 1/ Ext. Kontotype 1 Benyttes KUN i arket «Budsjett Lønn».

  LØNN = Lønnskonto for brutto månedslønn

  AGA = Konto for arbeidsgiveravgift

  FP = Konto for feriepenger

  AGAFP = Konto for arbeidsgiveravgift av feriepenger.

  OPPG = Oppgavepliktige kontoer som skal inngå i pr ansatt.

  PERS = Kontoer som IKKE skal inngå pr ansatt, men kun for avdelingen totalt.

  BALAGA = Balansekonto for arbeidsgiveravgift

  BALFP = Balansekonto for feriepenger

  BALAGAFP = Balansekonto for arbeidsgiveravgift på feriepenger

  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 Angir om kontoen skal være med I ekspansjonen av kontoer i de ulike formularene.

  INT = Inntekter

  VF = Vareforbruk

  DR = Driftskostnader

  FI = Finans Inntekter

  FK = Finans Kostnader

  INV = Investeringer

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Angir om kontoen skal ha mva eller ikke. Merk at kontoer som ikke har verdien 0 eller 1 vil ikke bli tatt med i likviditetsbudsjettet i det hele tatt.

  1 = Mva

  0 = Ikke Mva

  Ext. Account Type 4/ Ext. Kontotype 4 Benyttes til å angi ulike balansekontoer for tilbakelagring i likviditetsbudsjettet. Det er kun en konto pr type.

  UTG = Konto for utgående mva

  INN = Konto for inngående mva

  OPP = Konto for mva oppgjør

  BANK = Konto for bankbevegelser

  KUNDE = Utestående fordringer

  LEV = Leverandørgjeld

  LÅN = Konto for lån (eller annen form for kapitaltilgang)

  MANINN = Konto for manuelle korreksjoner innbetalinger
  MANUT = Konto for manuelle korreksjoner utbetalinger

  BALAGA = Konto for arbeidsgiveravgift

  BALFP = Balansekonto for feriepenger

  BALAGAFP = Balansekonto for arbeidsgiveravgift på feriepenger

  Ext. Account Type 5/ Ext. Kontotype 5
  Ext. Against Account/ Ext. Motkonto Benyttes for å angi tilleggskonto for tilbakelagring ved:

  • Likviditesrelaterte kontoer som trenger en balansekonto for balanseføring av avsetninger. F.eks. forskuddsbetalt husleie føres konto 6300 med avsetning mot balansekonto 1480, AGA og FP av lønn, mm..
  Ext. Based On Account/ Ext. Basert på konto
  Ext. CashFlow/ Ext. Likviditet / Ext. Kontantstrøm Benyttes for å angi om kontoen skal budsjetteres på betalingstidspunkt for så å bli periodisert. Dette for å få et korrekt likviditetsbudsjett. Eksempel her kan være konto for husleie som betales f.eks. kvartalsvis, men skal periodiseres månedlig resultatmessig. Settes =’x’.
  Ext. Currency Type/ Ext. Valutatype
  Ext. Depreciation Account/ Ext. Avskrivningskonto Avskrivningskonto relatert til en investeringskonto.
  Ext. Depreciation Month/ Ext. Avskrivningsmåned Angi avskrivningsmåneder.

  NB! Feltet benyttes også til å angi periode for lønnsøkning for konto der Ext. Account Type 1 = LØNN. Perioden angis på formatet ååååmm.

  Ext. Fixed Monthly Amount/ Ext. Fast beløp månedlig NB! Feltet benyttes også til å angi periode for utbetaling av feriepenger for konto der Ext. Account Type 1 = LØNN. Perioden angis på formatet ååååmm.
  Ext. Inactive/ Ext. Ikke i bruk / Ext. Inaktiv
  Ext. Percent Calculated/ Ext. Prosentberegnet
  Ext. Result Impact/ Ext. Resultateffekt / Ext. Resultatpåvirkning
  Ext. Social Cost/ Ext. AGA Angi om kontoer merket med ‘OPPG’ skal inngå i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift i lønnsformularet. Merk: Dersom kontoen skal inngå i AGA-beregningen, så hentes den AGA-satsen som er satt per ansatt i Ansattabellen

  1 = AGA

  0 = Ikke AGA

  Ext. Vacation Accrual/ Ext. FP / Ext. Feriepenger Angi om kontoer merket med ‘OPPG’ skal inngå i grunnlag for beregning av feriepenger i lønnsformularet. Merk. Dersom kontoen skal inngå i FP-beregningen, så hentes den FP-satsen som er satt per ansatt i Ansattabellen

  1 = FP

  0 = Ikke FP

   

  OSR Ext-felt i Ansattabellen

  Felt Forklaring
  Ext. End Date/ Ext. Slutt dato
  Ext. End Period/ Ext. Slutt periode Siste periode i året for den ansatte. Normalt åååå12 hvis man ikke evt. vet at den ansatte skal slutte før. Hvis en ansatt skal gå fra en avdeling til en annen i løpet av budsjettåret så benyttes Ext. End Period og Ext. Start Period i hver av avdelingene for å markere overgangen.
  Ext. Free 1/ Ext. Fri 1
  Ext. Free 10/ Ext. Fri 10 tekst
  Ext. Free 2/ Ext. Fri 2
  Ext. Free 3/ Ext. Fri 2
  Ext. Free 4/ Ext. Fri 4
  Ext. Free 5/ Ext. Fri 5
  Ext. Free 6/ Ext. Fri 6 tekst
  Ext. Free 7/ Ext. Fri 7 tekst
  Ext. Free 8/ Ext. Fri 8 tekst
  Ext. Free 9/ Ext. Fri 9 tekst
  Ext. Increase from Period/ Ext. Lønnsøkningsperiode
  Ext. Pension Percentage/ Ext. Pensjonsprosent
  Ext. Pension Salary/ Ext. Pensjonslønn
  Ext.Position Percentage/ Ext. Stillingsprosent
  Ext. Project Id/ Ext. Prosjekt
  Ext. Salary/ Ext. Lønn Årslønn
  Ext. Salary Increase/ Ext. Lønnsøkning Lønnsøkning i %. Legges inn som desimaltall (3,5% = 0,035)
  Ext. Social Cost/ Ext. AGA / Ext. Sosial kostnad Arbeidsgiveravgiftsats i %. Legges inn som desimaltall (14,1% = 0,141)
  Ext. Start Date/ Ext. Start dato
  Ext. Start Period/ Ext. Start periode Første periode i året for den ansatte. Normalt åååå01 hvis det ikke er en man vet starter senere i året.
  Ext. Vacation Accrual/ Ext. FP Feriepengesats i %. Legges inn som desimaltall (12% = 0,12)
  Ext. Vacation Accrual Month/ Ext. FP måned

  NB: Det kan være noen ulikheter på navngivningen av Extension-felter avhengig av integrasjon.

   

  Budsjetter

  Det benyttes totalt tre ulike budsjettversjoner i modellen (NN erstattes av aktuelt budsjettnummer):

  NN Resultatbudsjett
  NN Likviditetsbudsjett for betalingstransaksjoner
  NN Grunnlagsdata

  I tillegg til dette, så benytter OSR Budsjettpakken et budsjettscenario for prognostisering av inngående balanse til budsjettårets start i budsjettformularet «1.6 Prognose balanseendringer». Denne benyttes også i «1.8 Likviditetsbudsjett» og «1.9 Budsjett balanseendringer». Du kan velge å benytte budsjettscenarioet for resultatbudsjett til dette formålet, eller opprette et fjerde budsjettscenario for prognose.

   

   


   

  1.2 Dokumentasjon av formularer og arbeidsflyt

   

  Introduksjon

  I dette kapittelet vil hvert enkelt budsjettformular presenteres. Det innebærer å beskrive dets layout, hvilke forutsetninger som ligger til grunn, samt hvilke parametervalg som må foretas. I tillegg vil ulike parametere anbefales skjult, for å sikre at budsjettdataen lagres med riktige verdier.

  Det anbefales å ferdigstille budsjettinnleggingen i de seks første budsjettformularene presentert under, da formularene inneholder data som videresendes til 1.7 Budsjett for Driftskostnader, 1.8 Likviditetsbudsjettet og 1.9 Budsjett for Balanseendringer, samtidig som formularene ikke henter opp data fra andre formularer. Budsjettinnleggingen bør først ferdigstilles i følgende budsjettformularer:

  • 1.1 Budsjett for Inntekter og Vareforbruk
  • 1.2 Budsjett for Lønn
  • 1.3 Budsjett for Finansposter
  • 1.4 Budsjett for Likviditetstransaksjoner
  • 1.5 Budsjett for Investeringer
  • 1.6 Prognose Balanseendringer

  Det er avgjørende å ferdigstille budsjetteringen i ovennevnte seks ark, da formularene sender data videre til 1.7 Budsjett for Driftskostnader, 1.8 Likviditetsbudsjett og 1.9 Budsjett for Balanseendringer.

  Det bør foretas budsjettering i driftskostnadsformularet før det gjøres manuelle korreksjoner i likviditetsbudsjettet, da likviditetsformularet innhenter data fra driftskostnadsformularet (i tillegg til å innhente data fra de ovennevnte seks budsjettformularene).

  Følgende budsjettrekkefølge bør derfor følges:

  1. 1.7 Budsjett for Driftskostnader
  2. 1.8 Likviditetsbudsjett
  3. 1.9 Budsjett for Balanseendringer

  I tillegg inneholder budsjettpakken to resultatrapporter og en balanserapport:

  • 2.0 Balanse – Total
  • 2.1 Resultatbudsjett – Avdeling per ark
  • 2.2 Resultatbudsjett – Totalt

  Videre følger en beskrivelse av hvert enkelt budsjettformular.

   

  Beskrivelse av Budsjett for inntekter og vareforbruk

   

  Formularets layout

  Formularet er illustrert under, og viser inntekter og vareforbruk i en tolv måneders periode basert på input fra brukeren.

   

  OSR Ext-felt i Data Manager – Kontoplanen

  Alle kontoer som er markert med initialene «INT» og «VF»i «Ext. Account Type 2»/ «Ext. Kontotype 2» i DataManager vises når formularet kjøres.

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 Aktuelle kontoer settes til følgende verdi i Data Manager:

  INT = Inntektskontoer
  VF = Vareforbrukskontoer

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Inntektsbudsjettet henter ikke data fra andre formularer, men sender budsjettall til likviditetsbudsjettet og resultatet. Dette innebærer at det er viktig å budsjettere i dette arket før 1.8 Likviditetsbudsjettet.

  Lagring av data Posteringer
  Inntekter Kredit inntektskontoer (F.eks. 3XXX)
  Vareforbruk Debet vareforbrukskontoer (F.eks. 4XXX)

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Budsjetterte inntekter og varekostnader
  Resultatbudsjettet Budsjetterte inntekter og varekostnader

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal budsjetteres for x
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre budsjettdata til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter.

   

  Beskrivelse av Budsjett for lønn

   

  Formularets layout

  Lønnsformularet er illustrert under, og viser lønnskostnader per ansatt i en avdeling i en tolv måneders periode basert på data fra ansattabellen, samt manuelt input fra brukeren. Selve lønnen og beregning av sosiale kostnader skjer automatisk basert på data fra ansattabellen. Alle oppgavepliktige kostnader per person, og eventuelle avdelingsrelaterte personalkostnader, legges inn manuelt i formularet.

   

  Lønnsarket benytter OSR Extension-felter fra både kontoplanen og ansattabellen.

   

  OSR Ext-felt i Data Manager – Kontoplanen

  Konto for bruttolønn markeres med initialene «LØNN» i «Ext.Account Type1»/ «Ext. Kontotype 1» i DataManager.

  Kun en konto for bruttolønn kan benyttes.

  I tillegg markeres kontoer for arbeidsgiveravgift, feriepenger, oppgavepliktige data og kontoer som kun skal gjelde for avdelingen totalt og ikke på personnivå i «Ext.Account Type1»/ «Ext. Kontotype 1».

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 1/ Ext. Kontotype 1 Sett inn følgende verdier i Data Manager avhengig av konto:

  LØNN = Lønnskostnadskonto for bruttolønn. NB!! Kun EN konto.
  AGA = Resultatkonto for arbeidsgiveravgift.
  FP = Resultatkonto for feriepenger. AGAFP =Resultatkonto for arbeidsgiveravgift av feriepenger.
  OPPG = Oppgavepliktige kontoer som skal inngå per ansatt og som det automatisk vil bli beregnet arbeidsgiveravgift av og evt. feriepenger hvis feltet Ext. Vacation Accrual er fylt ut (se lenger ned).
  PERS = Kontoer som inngår kun for avdelingen totalt. Ingen sosiale kostnader beregnes av disse kontoene.
  MOTKTO = Angis for motkonto i klasse 5 som benyttes for å resultateliminere oppgavepliktige data som kun er med som grunnlag for beregning av sosiale kostnader.
  BALAGA = Balansekonto for arbeidsgiveravgift
  BALFP = Balansekonto for feriepenger
  BALAGAFP = Balansekonto for arbeidsgiveravgift av feriepenger

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

  Ext. Depreciation Month/ Ext. Avskrivningsmåned Angi periode for bruttolønnsøkning. Kun for kontoen merket ‘LØNN’. Angis på formatet ååååmm
  Ext. Fixed Monthly Amount/ Ext. Fast beløp månedlig Angi periode for utbetaling av feriepenger. Kun for kontoen merket ‘LØNN’. Angis på formatet ååååmm
  Ext. Vacation Accrual/ Ext. FP Angis for kontoer merket med ‘OPPG’ for å definere om de skal inngå i grunnlag for beregning av feriepenger i lønnsformularet eller ikke. Merk: Dersom kontoen skal inngå i FP-beregningen, så hentes FP-satsen som er satt per ansatt i Ansattabellen

  1 = FP

  0 = Ikke FP

  Ext. Social Cost/
  Ext. AGA
  Angis for om kontoer merket med ‘OPPG’ for å definere om de skal inngå i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift i lønnsformularet. Merk: Dersom kontoen skal inngå i AGA-beregningen, så hentes AGA-satsen som er satt per ansatt i Ansattabellen

  1 = AGA

  0 = Ikke AGA

  Ext. Against Account/ Ext. Motkonto Her angis motkonto for oppgavepliktige data som ikke skal påvirke resultatet, men kun være med som grunnlag for beregning av sosiale kostnader. (f.eks fri bil).

   

  OSR Ext-felt i Data Manager – Ansattabellen

  Kodene i Extension-feltene i ansattabellen relaterer seg til håndtering av lønn og sosiale kostnader på ansattnivå. Følgende Extension-felt benyttes:

  Felt i ansattabellen Verdier
  Ext. EndPeriod/ Ext. Sluttperiode Angi siste periode personen skal ha lønn for i budsjettåret. Hvis vedkommende ikke skal slutte i løpet av året er verdien her normalt desember. Angis på formatet ååååmm.
  Ext. Salary/ Ext. Lønn Angi personens årslønn for budsjettåret før evt. lønnsjustering.
  Ext. SalaryIncr/ Ext. Lønnstillegg Angi personens lønnsjustering. Angis som prosent i desimalformat F.eks 3,5% angis som 0,035.
  Ext. Social Cost/ Ext. AGA Angi arbeidsgiverprosentsatsen for den ansatte. Angis som prosent i desimalformat F.eks 14,1% angis som 0,141.
  Ext. StartPeriod/ Ext. Startperiode Angi første periode personen skal ha lønn for i budsjettåret. Hvis vedkommende ikke er en som starter ute i året er verdien her normalt januar. Angis på formatet ååååmm.
  Ext. Vacation Accrual/ Ext. FP Angi feriepengeprosentsatsen for den ansatte. Angis som prosent i desimalformat F.eks 12% angis som 0,12.

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Lønnsbudsjettet henter ikke data fra andre formularer, men sender budsjettall til Likviditetsbudsjett og Resultatet. Dette innebærer at det er viktig å budsjettere dette arket før 1.8 Likviditetsbudsjettet.

  Lagring av data Posteringer
  Lønns- og personalkostnader i resultatet Debet lønns- og personalkontoer (F.eks. 5XXX)
  Avsetning arbeidsgiveravgift i resultat og balanse Debet resultat (F.eks. 54XX)
  Kredit balanse (F.eks. 27XX)
  Avsetning feriepenger i resultat og balanse Debet resultat (F.eks. 51XX)
  Kredit balanse (F.eks. 29XX)

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Budsjetterte lønnskostnader (5XXX), arbeidsgiveravgift (27XX) og feriepenger (29XX)
  Resultatrapport Budsjetterte lønnskostnader (5XXX), arbeidsgiveravgift (54XX) og feriepenger (59XX)

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager
  Grunnlagsdata Denne opprettes og hentes fra Data Manager. Benyttes for mellomlagring av beregnet arbeidsgiveravgift og feriepenger for videre bearbeiding i likviditetsbudsjettet.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal budsjetteres for

  x

  Velg ansatte Velg hvilke ansatte det skal budsjetteres for. Angis * vises alle ansatte i avdelingen

  x

  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet

  x

  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret

  x

  Budsjett for grunnlagsdata Velg budsjettscenario for grunnlagsdata

  x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter

   

  Beskrivelse av Budsjett for finansposter

  Formularets layout

  Budsjett for Finansposter er illustrert under, og viser finansinntekter og finanskostnader i en tolv måneders periode basert på input fra brukeren.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Alle kontoer som er markert med initialene «FI» og «FK» i «Ext. Account Type2»/ «Ext. Kontotype 2» i Data Manager vises når formularet kjøres.

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 Aktuelle finanspostkontoer settes til følgende verdier i Data Manager:

  FI = Kontoer for finansinntekter
  FK = Kontoer for finanskostnader

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør. Normalt vil ingen kontoer i denne kategorien ha MVA.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Budsjettet for Finansposter henter ikke data fra andre formularer, men sender budsjetterte finansinntekter- og kostnader til Likviditetsbudsjettet og Resultatet. Dette innebærer at det er viktig å budsjettere i dette arket før 1.8 Likviditetsbudsjettet.

  Lagring av data Posteringer
  Finansinntekter Kredit finansinntekter (F.eks. 80XX)
  Finanskostnader Debet finanskostnader (F.eks. 81XX)

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Budsjetterte finansinntekter- og kostnader
  Resultatbudsjettet Budsjetterte finansinntekter- og kostnader

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal budsjetteres for x
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter

   

  Beskrivelse av budsjett for Likviditetstransaksjoner

  Formularets layout

  Formularet for Likviditetstransaksjoner er illustrert under, og viser likviditetstransaksjoner i en tolv måneders periode basert på input fra sluttbrukeren. Dette formularet benyttes til å registrere kostnader som forhåndsbetales og deretter periodiseres. Eksempel på dette kan være husleie. Hvis denne betales f.eks. kvartalsvis er det viktig at dette blir hensyntatt i likviditetsbudsjettet slik at man får korrekt betalingsstrøm. I dette formularet registrerer man betalingstidspunktene og så vil periodiseringen og avsetningene skje automatisk. Alle kontoer for kostnader med denne type egenskap skal derfor registreres i dette formularet. De periodiserte kostnadene vil også fremkomme i formularet for Driftskostnader, men da uten mulighet for å endre kostnadene der.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Kontoer som er markert med initialen «X» i «Ext. CashFlow»/ «Ext. Likviditet» vises når formularet kjøres.

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. CashFlow/ Ext. Likviditet Alle kontoer som skal håndteres i Likviditetstransaksjonsformularet merkes med følgende i Data Manager:

  x = Kontoer for likviditetstransaksjoner

  Ext. Against Account/ Ext. Motkonto Avsetningskonto for balanseposteringene ifm. periodiseringen
  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 For at aktuelle konti skal hentes opp i driftskostnadsarket, så må konti for likviditetstransaksjoner også merkes med følgende i Data Manager:

  DR = Kontoer for driftskostnader

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Formularet for Likviditetstransaksjoner henter ikke data fra andre formularer, men sender budsjettall til Likviditetsbudsjettet, Driftskostnadsformularet, Resultatbudsjettet og Balansen. Dette innebærer at det er viktig å begynne budsjetteringen i dette arket før de øvrige nevnte budsjettformularene.

  Lagring av data Posteringer
  Betalingstransaksjoner Lagres på eget budsjettscenario for å hentes opp i likviditetsbudsjettet.
  Kostnader Debet kostnadskontoer (F.eks. 5XXX, 6XXX, 7XXX)
  Balansetall Avsetninger og periodiseringer

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Betalingstransaksjoner
  Balansen Balanseføringer
  Driftskostnadsformularet/ Resultatbudsjettet Periodiserte driftskostnader

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Likviditetsbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Benyttes for å lagre betalingstransaksjonene.
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal lages budsjett for x
  Velg likviditetsbudsjett Velg likviditetsbudsjett x
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter

   

  Beskrivelse av Budsjett for investeringer

  Formularets layout

  Investeringsformularet er illustrert under, og viser investeringstransaksjoner i en tolv måneders periode basert på input fra brukeren. Formularet baserer seg på at man har en balansekonto for selve investeringen, en balansekonto for akkumulerte avskrivninger og en avskrivningskonto i resultatet.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Alle kontoer som er markert med initialene «INV» i «Ext. Account Type 2»/ «Ext. Kontotype 2» i Data Manager vises når formularet kjøres.

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 Aktuelle investeringskontoer settes til følgende verdi i Data Manager:

  INV = Kontoer for investeringer

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

  Ext. Against Account/ Ext. Motkonto Her legger man inn balansekontoen for akkumulerte avskrivninger.
  Ext. Depreciation Account/ Ext. Avskrivningskonto Her legger man inn resultatkontoen for avskrivninger.
  Ext. Depreciation Month/ Ext. Avskrivningsmåned Antall avskrivningsmåneder.

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Formularet for investeringer henter ikke data fra andre formularer, men sender data til Likviditetsbudsjettet, Resultatet og Balansen. Dette innebærer at det er viktig å begynne budsjetteringen i dette arket før de respektive budsjettformularene.

  NB! Opphenting av tidligere avskrivninger er ikke inkludert i 1.5 Budsjett for investeringer. Logikk for tidligere avskrivninger kan implementeres i selve rapportdefinisjonen eller budsjetteres via andre budsjettformularer.

  Lagring av data Posteringer
  Investeringer Debet investeringskonto (F.eks. 1XXX)
  Avskrivninger Kredit akkumulerte avskrivninger i balansen (F.eks. 1XXX)
  Debet avskrivninger i resultatet (F.eks. 60XX)

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Investeringer
  Balansen Investeringer og akkumulerte avskrivninger
  Resultatbudsjettet Avskrivninger

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal budsjetteres for x
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter

   

  Beskrivelse av Prognose balanseendringer

  Formularets layout

  Budsjettet for Prognose Balanseendringer er illustrert under, og viser prognose for balanseføringer i en tolv måneders periode basert på opphenting av faktiske data hittil og input fra brukeren for resterende perioder. Dette utformer prognoser for forventet fremtidig balanse til budsjettårets begynnelse. Dette danner grunnlaget for inngående balanse (IB) ved budsjettstart.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Formularet henter opp alle balansekontoer basert på standard norsk kontoplan. Det benyttes ikke informasjon fra OSR Ext-feltene for å hente opp kontoer. Ønsker man å endre på kontoutvalget må det skje i selve rapportdefinisjonen for formularet, det vil si i OSR Report Designer.

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Formularet henter ikke data fra andre budsjettark, men lagrer data til balansen i inneværende år slik at man får en prognostisert IB som grunnlag for videre budsjetteringen. Dette innebærer at det er viktig å fylle ut dette arket før man starter budsjetteringen av 1.8 Likviditetsbudsjett og 1.9 Budsjett balanseendringer.

  Lagring av data Posteringer
  Balansetall Debet/Kredit balansetall (F.eks. 1XXX og 2XXX).

   

  Sender data til Type data
  Balansen Prognostiserte balansetall for resterende perioder av inneværende år.
  Likviditetsbudsjett Prognostiserte balansetall for resterende perioder av inneværende år.

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Prognose (eller Resultatbudsjett) Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Benyttes for å lagre de prognostiserte balansepostene.

  NB! Her kan man evt. benytte den ordinære resultatbudsjettmodellen.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg siste periode faktiske tall Velg siste periode for faktiske tall inneværende år. Resterende perioder i året vil så fremkomme for prognostisering. x
  Velg prognose Velg budsjettversjon for tilbakelagring av prognosetallene x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter.

   

  Beskrivelse av Budsjett for driftskostnader

  Formularets layout

  Budsjettet for Driftskostnader er illustrert under, og viser driftskostnader i en tolv måneders periode basert på input fra brukeren.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Alle kontoer som er markert med initialene «DR» i «Ext. Account Type2»/ «Ext. Kontotype 2» i Data Manager vises når formularet kjøres.

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 2/ Ext. Kontotype 2 Aktuelle driftskostnadskontoer settes til følgende verdi i Data Manager:

  DR = Kontoer for driftskostnader

  Ext. Account Type 3/ Ext. Kontotype 3 Markeringen er viktig i f.m. likviditetsbudsjettet og håndtering av mva-oppgjør.

  1 = Konto skal tillegges MVA
  0 = Konto tillegges IKKE MVA

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  I tillegg til å registrere kostnader i dette formularet, hentes data fra 1.4 Likviditetstransaksjoner opp. Disse kostnadene vil ikke kunne endres i dette arket, og er kun med for å få en samlet oversikt over alle driftskostnadene. Evt. endringer på opphentede tall må skje i formularet for likviditetstransaksjoner. Dette innebærer at det er viktig å være ferdig med budsjetteringen av 1.4 Likviditetstransaksjoner før budsjetteringen starter i dette arket.

  Lagring av data Posteringer
  Driftskostnader Debet driftskostnader (F.eks. 6XXX og 7XXX).

   

  Sender data til Type data
  Likviditetsbudsjettet Budsjetterte driftskostnader
  Resultatbudsjettet Budsjetterte driftskostnader

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg avdeling Velg avdeling det skal budsjetteres for x
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter.

   

  Beskrivelse av Likviditetsbudsjett

  Formularets layout

  Likviditetsbudsjettet er illustrert under. Formularet er primært basert på opphenting og bruk av data registrert i alle øvrige formularer, med unntak av muligheten for å registrere manuelle korreksjoner for innbetalinger og utbetalinger. Dette kan være korreksjoner det ikke er mulig å budsjettere i andre formularer (f.eks. planlagte emisjoner eller låneopptak).

  Rader som er formatert i sort og uthevet skrift i formularet representerer beregninger som lagres tilbake til OSR Budsjettabeller, mens rader som er formatert til både uthevet og kursiv skrift representerer beregninger som ikke lagres.

  I radene Manuelle korreksjoner kan det legges inn eventuelle innbetalinger og utbetalinger.

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Kontoer som brukes spesielt i likviditetsbudsjettet markeres i feltet «Ext. Account Type 4»/ «Ext. Kontotype 4».

  Felt i kontoplanen Verdier
  Ext. Account Type 4/ Ext. Kontotype 4 Benyttes til å angi ulike balansekontoer for tilbakelagring i likviditetsbudsjettet. NB! Kun en konto pr type.

  UTG = Konto for utgående mva

  INN = Konto for inngående mva

  OPP = Konto for mva.-oppgjør

  BANK = Konto for bankbevegelser

  KUNDE = Utestående fordringer

  LEV = Leverandørgjeld

  MANINN = Konto for manuelle korreksjoner innbetalinger

  MANUT = Konto for manuelle korreksjoner utbetalinger

  LÅN = Konto for lån (eller annen form for kapitaltilgang)

  BALAGA = Konto for arbeidsgiveravgift

  BALFP = Balansekonto for feriepenger

  BALAGAFP = Balansekonto for arbeidsgiveravgift på feriepenger

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Likviditetsbudsjettet henter data fra alle de øvrige formularene og er selve motoren for å generere alle balanseposteringer, i tillegg til å vise budsjettert kontantstrøm både tallmessig og grafisk. Her vil også generering av terminoppgjør for MVA, arbeidsgiveravgift og skatt skje.

  Lagring av data Posteringer
  Balansen Debet og Kredit posteringer til balansen (F.eks. 1XXX og 2XXX). Det er kun de månedlige endringene som lagres.

   

  Sender data til Type data
  Budsjett for Balanseendringer Budsjetterte balansetall. Månedlige bevegelser.

   

  Det er veldig viktig å oppdatere og lagre 1.8 Likviditetsbudsjett etter at det er foretatt endringer i andre formularer da det er lagringen av dette formularet som sørger for oppdatering av balansen og likviditetsbudsjettet.

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Likviditetsbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Henter opp betalingstransaksjonene fra likviditetstransaksjonsformularet.
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Henter opp alle budsjetterte resultattransaksjoner.
  Grunnlagsdata Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Henter opp mellomlagrede beregnet arbeidsgiveravgift og feriepenger fra lønnsformularet.
  Prognose (eller Resultatbudsjett) Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Benyttes for å lagre de prognostiserte balansepostene.

  NB! Her kan man evt. benytte den ordinære resultatbudsjettmodellen.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg resultatbudsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Velg likviditetsbudsjett Velg likviditetsbudsjett x
  Velg budsjett for grunnlagsdata Velg budsjettscenario for grunnlagsdata x
  Velg prognose (eller Resultatbudsjett) Velg budsjett for prognostisert inngående balanse (kan evt. benytte budsjettscenario for resultatbudsjett) x
  Første periode i budsjettåret Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data tilbake til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at alle balanseposter genereres og dataene lagres til OSR Budsjettransaksjoner.

   

  Beskrivelse av Budsjett for balanseendringer

  Formularets layout

  Formularet Balanseendringer er illustrert under, og viser total balanse i en tolv måneders periode. Balansetallene som er generert fra likviditetsbudsjettet basert på input i øvrige formularene kan ikke endres. Det betyr at alle endringer man ønsker å gjøre relatert til disse tallene MÅ skje gjennom de respektive formularene, med påfølgende oppdatering av likviditetsbudsjettformularet. De endringer man kan gjøre i formularet er oppløsning av alle IB-poster som ikke er håndtert i Likviditetsbudsjett.

   

   

  OSR Ext-felt i Data Manager

  Formularet henter opp alle balansekontoer basert på standard norsk kontoplan. Det benyttes ikke informasjon fra OSR Ext-feltene. Ønsker man å endre på kontoutvalget må det skje i selve rapportdefinisjonen for formularet, og da i OSR Report Designer.

  Det er kun periodens bevegelser som skal registreres.

   

  Sammenhenger/Dataflyt

  Formularet henter IB-tall og budsjetterte balansetall generert gjennom likviditetsbudsjettet.

  Lagring av data Posteringer
  Balansetall Debet/Kredit balansetall (F.eks. 1XXX og 2XXX).

   

  Sender data til Type data
  Balansen Balansetall. Periodens bevegelser.

   

  Budsjettmodeller i bruk

  Budsjettmodeller Beskrivelse
  Resultatbudsjett Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Henter opp alle budsjetterte balansetransaksjoner.
  Prognose (eller Resultatbudsjett) Budsjettscenario opprettes og hentes fra Data Manager. Benyttes for å lagre de prognostiserte balansepostene.

  NB! Her kan man evt. benytte den ordinære resultatbudsjettmodellen.

   

  Parametere

  Parameternavn Beskrivelse Synlig Bør skjules i RD
  Velg budsjett Velg budsjettscenario for resultatbudsjettet x
  Velg prognose (eller resultatbudsjett) Velg budsjett for prognostisert inngående balanse (kan evt. benytte budsjettscenario for resultatbudsjett) x
  Velg periode for IB Velg første periode i budsjettåret x

   

  Lagre data til OSR Budsjettransaksjoner

  Etter at tall er lagt inn i formularet er det viktig å benytte lagreknappen slik at dataene lagres, og kan hentes opp i andre formularer og rapporter.

   

  Resultatrapporter

  Budsjettpakken inneholder to ulike resultatrapporter, som kjøres fra Live Reporting

   

  2.1 Resultatbudsjett – Avdeling pr ark

  Hver avdeling vises i egen arkfane.

   

  2.2 Resultatbudsjett – Totalt

  Resultat for alle avdelinger vises i et samlet ark.

   

  Balanserapport Totalt

  Budsjettpakken inneholder en rapport for totalt balansebudsjett for selskapet. Her vises IB, bevegelse per måned og en utgående balanse (UB).

   

  2.0 Balanse – Totalt