Drill-to är en avancerad detaljnivåfunktion som gör det möjligt för användarna att gå ned genom flera moduler. Du kan till exempel börja med en rapport som visar värden från Huvudboken, och sedan göra drilldown ned för att se de underliggande värdena från Kundreskontra.

För att använda funktionen Drill-to måste du konfigurera en Drill-to-definition i rapportmallen. Drill-to-definitionerna måste skapas på cellnivå genom att du väljer en cell som ska vara gemensam dimension mellan två olika moduler. Den delade dimensionen skulle till exempel kunna vara Konto-nummer Bilage-nummer. När funktionen Drill-to körs använder OSR Report Designer den angivna dimensionen för att hämta poster från reskontran.

Figuren nedan visar gränssnitt som rör konfigureringen av funktionen Drill-to.

Knapp Funktion
1 Drill-to-flik Den här fliken är tillgänglig endast när du har valt en cell.
2 Skapa Den här knappen skapar en ny Drill-to-definition och öppnar Drill-to Builder.
3 Drill-to-objekt En lista över Drill-to-definitioner tillämpade på den specifika cellen genereras. Redigera eller ta bort definitionen genom att klicka på respektive knappar.

Konfigurera Drill-to-definitionen med Drill-to Builder. Konfigurationen krävs för att OSR Report Designer ska kunna filtrera till den rätta delredovisningen med parametrar eller drill-to-källans dimensioner.

Figur: Dialogrutan Drill-to Builder

Gränssnittsnamn Funktion
1 Namn Ange ett beskrivande namn så att du enkelt kan identifiera Drill-to-definitionen.
2 Sök Sök efter dataobjekt i ERP-systemet.
3 Modullista I det här avsnittet visas valet av Moduler. Från listan över Moduler drar du dimensioner in i avsnittet Drill-to-detaljer och -filter för att konfigurera Drill-to-definitionen.
4 Drill-to-detaljer Dataobjekt kan dras in i det här området för att skapa kolumnrubriker i det resulterande Drill-to-kalkylbladet. Kolumnrubrikerna kan sorteras om genom att du drar i rubriken. Dataobjektet kan dessutom tas bort genom att du klickar på rubriken en gång.
5  Drill-to-filter Dataobjekt kan dras in i filtersektionen så att Drill-to-definition kan konfigureras för att filtrera korrekta detaljerade transaktioner.


När du använder knappenUppslagi Drill-to -filtren har du följande alternativ:

Figur: Dialogrutan Drill-to-uppslag

Flik Beskrivning
Lista Under den här fliken väljer du ett filter baserat på ett konstant värde.
Parameter Under den här fliken väljer du ett filter baserat på en parameter från rapportdefinitionen.
Drill-to Under den här fliken väljer du ett filter baserat på attributkontexten för den ursprungliga Drill-to-cellen. De tillgängliga fälten i den här fliken är baserade på de dimensioner och attribut som används i den specifika raden eller kolumnen i rapportdefinitionen.